Organizacje realizujące

Kreisau-Initiative e. V., Niemcy (lider projektu)

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative tworzy przestrzeń do nauki i spotkań, aby zwłaszcza młodzi ludzie nabyli umiejętności potrzebne do kształtowania demokratycznego i solidarnego społeczeństwa w Europie, które żyje w równowadze ze środowiskiem naturalnym. Ta przestrzeń do nauki i spotkań przyjmuje formę międzynarodowych inkluzyjnych wymian młodzieży oraz szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą. Wymiany umożliwiają uczenie się przez doświadczenie, propagują postawę nastawioną na działanie oraz dotyczą bieżących politycznych i społecznych zagadnień. Z kolei istotą wydarzeń dla dorosłych są nabywanie i rozwijanie umiejętności, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów. Zakresy tematyczne, na których skupia się działalność edukacyjna Kreisau-Initiative to historia współczesna i prawa człowieka, inkluzja oraz transformacja społeczno-ekologiczna. Ponadto stowarzyszenie inicjuje działania w sieci zrzeszającej organizacje z ponad 20 europejskich krajów oraz jest partnerem Komisji Europejskiej we wdrażaniu strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży. Kreisau-Initiative zostało założone w 1989 roku przez osoby z obu części wtedy jeszcze podzielonego Berlina, aby wspierać powstanie i działanie międzynarodowego domu spotkań w Krzyżowej pod Wrocławiem. Dziś zarządza nim Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a obie organizacje łączy bliskie partnerstwo – blisko 80% swoich wydarzeń stowarzyszenie realizuje właśnie tam. Tym samym działalność edukacyjna Kreisau-Initiative ma europejski charakter ze szczególnym uwzględnieniem polsko-niemieckiej współpracy.

strona internetowa Kreisau-Initiative

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Polska

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest niezależną politycznie organizacją non-profit, której celem jest wspieranie pokojowego współistnienia narodów, grup społecznych i jednostek w Europie. W tym celu stwarzamy przestrzeń dla ludzi z wielu narodów, aby mogli rozmawiać i dzielić się swoimi poglądami na świat. Historia, traktowana jako punkt wyjścia do refleksji nad współczesnością, zajmuje centralne miejsce w działalności merytorycznej Fundacji „Krzyżowa”. Fundacja prowadzi liczne seminaria, szkolenia, konferencje o tematyce historycznej, zwłaszcza na temat ruchów oporu i opozycji w XX wieku, historii stosunków transgranicznych oraz pamięci historycznej w Polsce i Europie. Praca dla młodzieży i z młodzieżą to najważniejsze zadanie realizowane przez Fundację „Krzyżowa” w ramach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, który jest największym ośrodkiem edukacji pozaformalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego została powołana 30 lat temu, kilka miesięcy po symbolicznej polsko-niemieckiej Mszy Pojednania z 12 listopada 1989, w której wzięli udział Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl. Inicjatorami utworzenia Fundacji byli Polacy i Niemcy, ludzie różnych wyznań, których łączyły dążenie do przezwyciężania podziałów, wynikających z sytuacji politycznej po drugiej wojnie światowej, oraz pragnienie rozwijania w Europie relacji opartych na wzajemnym szacunku, dialogu i gotowości do pojednania. Siedzibą Fundacji jest siedemnastowieczny kompleks pałacowo-folwarczny, znajdujący się w małej, dolnośląskiej wsi Krzyżowa, niegdyś majątek rodziny von Moltke. W czasach nazizmu działała tu grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej“. Członkowie grupy, podczas tajnych spotkań w Berlinie i trzech narad w Domu na Wzgórzu w Krzyżowej w latach 1942-1943, opracowywali plany porządku powojennego po nieuniknionym według nich upadku hitlerowskich Niemiec. Za działalność konspiracyjną ośmiu z nich zapłaciło życiem w latach 1944-1945.

strona internetowa Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Post Bellum, Czechy

Post Bellum to organizacja pożytku publicznego, która poszukuje świadków historycznych wydarzeń XX wieku i nagrywa ich wspomnienia. Została założona w 2001 roku w Czechach przez grupę dziennikarzy_rek i historyków_czek, którzy często się widywali na konferencjach prasowych i uroczystościach upamiętniających historyczne wydarzenia. Byli przekonani, że świadkowie powinni opowiedzieć swoje historie, a te z kolei powinny być dla wszystkich dostępne. Post Bellum powstało z tej wizy. Najważniejszym projektem Post Bellum jest Memory of Nations (pol. pamięć narodu), obszerny zbiór historii mówionej – świadectwa osób, które przeżyły rządy totalitarne w XX wieku. Oprócz tego znajdują się w nim zdjęcia, gazety i inne historyczne źródła. Zbiór liczy tysiące wypowiedzi i jest publicznie dostępny w formie elektronicznej bazy danych. Zawiera historie weteranów drugiej wojny światowej; ocalonych z Holokaustu; osób, które działały w ruchu oporu; więźniów politycznych; nonkonformistów; weteranów współczesnych wojen oraz przedstawicieli mniejszości etnicznych. Zebrano również świadectwa osób reprezentujących aparat represyjny ustrojów totalitarnych – pracowników służby bezpieczeństwa, KGB i innych. Ponadto Post Bellum koordynuje projekty edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych, opracowywuje wystawy, wydaje książki, organizuje wydarzenia i zachęca uczennice_niów do zainteresowania się swoimi korzeniami i historią współczesną.

strona internetowa Post Bellum

Tolerspace, Ukraina

Kijowskie Centrum Edukacyjne „Przestrzeń Tolerancji” to ukraińska organizacja pozarządowa, która od 2013 roku zajmuje się pozaformalną edukacją dorosłych i młodzieży w zakresie tolerancji i praw człowieka, prowadzi szkolenia dla nauczycieli zarówno w zakresie edukacji formalnej, jak i pozaformalnej, wspiera rozwój i wdrażanie własnych metod edukacyjnych i adaptację doświadczeń edukacyjnych z całego świata. Główne kierunki pracy centrum to: edukacja antydyskryminacyjna, promocja świadomego wyboru proaktywnej postawy życiowej, ludzki wymiar historii, afirmacja różnorodności i przezwyciężanie uprzedzeń.

Zespół „Przestrzeni Tolerancji” pracuje w następujących formatach:

  • warsztaty i kursy dla nauczycieli i nauczycielek, pomoc metodyczna na temat edukacji w czasie wojny, edukacji wrażliwej na traumę;

  • grupy wsparcia psychologicznego dla nauczycieli, psychologów dziecięcych i dziennikarzy;

  • klub dyskusyjny i seminaria dla młodzieży;

  • kanał na serwisie TikTok dla nastolatków, na którym zamieszczane są treści edukacyjne przeciwdziałające stereotypom, na rzecz różnorodności i godności człowieka;

  • zorganizowanie i przeprowadzenie obozów dla nastolatków;

  • wydawanie podręczników metodycznych dla nauczycieli, a także komiksów dla nastolatków.

Centrum ma na celu wzmocnienie odporności społeczeństwa ukraińskiego.

strona internetowa Tolerspace