Přispívající organizace

Kreisau-Initiative e. V., Německo

Sdružení Kreisau-Initiative vytváří prostor pro výuku a setkávání, aby zejména mladí lidé získali dovednosti potřebné pro utváření demokratické a solidární evropské společnosti, která žije v rovnováze s životním prostředím. Tento prostor pro výuku a setkávání má podobu mezinárodních inkluzivních výměn mládeže a školení pro osoby, jež s mládeží pracují. Výměny umožňují učit se ze zkušeností, propagují aktivní postoj ke světu a dotýkají se aktuálních politických i společenských otázek. Program pro dospělé se soustředí na získávání a rozvíjení dovedností, výměnu zkušeností a navazování kontaktů. Vzdělávací činnost Kreisau-Initiative je zaměřena na moderní historii, lidská práva, inkluzi a společensko-ekologickou transformaci. Sdružení je kromě toho aktivní v síti sdružující organizace z více než dvaceti evropských zemí a je partnerem Evropské komise v provádění strategie Evropské unie pro mládež. Kreisau-Initiative založili v roce 1989 lidé z tehdy ještě rozděleného Berlína, kteří chtěli podpořit vznik a činnost Mezinárodního domu setkání mládeže v Krzyżowé u Wrocławi (Vratislavi). Ten dnes provozuje nadace Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego a obě organizace spojuje blízké partnerství – sdružení realizuje téměř osmdesát procent svých akcí právě zde. Vzdělávací činnost Kreisau-Initiative má proto evropský charakter se zvláštním důrazem na polsko-německou spolupráci.

internetová stránka Kreisau-Initiative

Nadace Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, Polsko

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego (Nadace Krzyżowa pro evropské porozumění) je politicky nezávislá nezisková organizace, jejímž cílem je podporovat mírovou koexistenci národů, společenských skupin a jednotek v Evropě. S ohledem na tento cíl vytváříme prostor pro lidi mnoha národů, aby spolu mohli hovořit a podělit se o své postoje a názory na svět. Historie, již vnímáme jako výchozí bod k úvahám o současnosti, zaujímá v aktivitách nadace ústřední místo. Nadace organizuje četné semináře, školení či konference o historických tématech, zejména o odbojových a opozičních hnutích ve dvacátém století, dějinách přeshraničních vztahů a historické paměti v Polsku a Evropě. Právě práce pro mládež a s mládeží je nejdůležitějším úkolem, který Fundacja „Krzyżowa“ realizuje v rámci Mezinárodního domu setkání mládeže, největšího centra neformálního vzdělávání ve středovýchodní Evropě. Nadace vznikla před třiceti lety, několik měsíců po symbolické polsko-německé Mši smíření z 12. listopadu 1989 sloužené za účasti Tadeusze Mazowieckého a Helmuta Kohla. Vznik nadace iniciovali Poláci a Němci, lidé různých vyznání, které spojovala snaha překonávat rozdíly vyplývající z politické situace po druhé světové válce a touha rozvíjet v Evropě vztahy založené na vzájemném respektu, dialogu a připravenosti ke smíru. Nadace sídlí v historickém zámecko-hospodářském komplexu ze sedmnáctého století, někdejším majetku rodu von Moltke, v malé dolnoslezské vesnici Krzyżowa. V období nacismu zde působila odbojová skupina Krąg z Krzyżowej (Kruh z Krzyżowé). Členové této skupiny vypracovali během tajných schůzek v Berlíně a tří porad v tzv. Domě na kopci v Krzyżowé v letech 1942–1943 plány poválečného uspořádání po podle jejich názoru nevyhnutelné porážce Německa. V letech 1944–1945 zaplatilo osm z nich za odbojovou činnost životem.

internetová stránka Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego

Post Bellum, Česko

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost vyprávět svůj příběh vcelku, souvisle a detailně. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, ale také fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit dvacátého století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a ve formě internetového archivu je přístupná široké veřejnosti. Zahrnuje především vzpomínky válečných veteránů z druhé světové války, přeživších holocaust, odbojářů, vyprávění politických vězňů, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných. Post Bellum rovněž koordinuje vzdělávací a osvětové projekty pro děti i dospělé, pořádá výstavy, vydává knihy, organizuje společenské akce a podporuje u žáků i studentů zájem o moderní dějiny i vlastní kořeny.

internetová stránka Post Bellum

Tolerspace, Ukrajina

Kyjevské vzdělávací centrum Prostor tolerance je ukrajinská nevládní organizace, která se od roku 2013 věnuje neformálnímu vzdělávání mládeže a dospělých v oblasti tolerance a lidských práv, organizuje školení pro vyučující z oblasti formálního i neformálního vzdělávání, podporuje rozvoj a implementaci vlastních vzdělávacích metod a adaptaci zkušeností z oboru vzdělávání z celého světa. Hlavní směry činnosti centra jsou: antidiskriminační vzdělávání, propagace vědomé volby proaktivního postoje k životu, lidský rozměr dějin, afirmace diverzity a překonávání předsudků.

Tým Prostoru tolerance pracuje v následujících formátech:

  • workshopy a kurzy pro vyučující, metodická pomoc se vzděláváním v době války, vzdělávání ohleduplné k traumatu;

  • psychologické podpůrné skupiny pro učitele, dětské psychology a novináře;

  • diskusní klub a semináře pro mládež;

  • kanál ve službě TikTok pro náctileté, na němž je zveřejňován vzdělávací obsah bojující proti stereotypům ve prospěch diverzity a lidské důstojnosti;

  • organizace a realizace táborů pro náctileté;

  • vydávání metodických příruček pro vyučující a komiksů pro náctileté.

Cílem centra je posílit odolnost ukrajinské společnosti.

internetová stránka Tolerspace